• Volg ons:
nlen

Privacy statement IP Techniek

Wij gaan elke dag zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
We maken gebruik van goed beveiligde informatiesystemen en duidelijke privacy
statements. Wanneer nodig worden deze aangepast (zoals bij de invoering van de
AVG in 2018). Hieronder kun je zien hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
Wij zijn IP Techniek, onderdeel van de IP Flexgroep. IP Techniek is gevestigd te
Eindhoven, tongelresestraat 254, 5613 DV. IP Techniek is samen met de andere
labels die onder IP Flexgroep vallen verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens (volgens AVG de verwerkingsverantwoordelijke).

Overzicht Privacy statement:
1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
2. wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens
3. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen
4. Je rechten
5. Beveiliging
6. welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou als bezoeker van onze website
7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van sollicitanten, (potentiële)
kandidaten, zzp-ers en flexwerkers
8. Welke persoonsgegevens verzamelen we van zakelijke relaties
1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
1.1 Bezoekers en gebruikers van onze website
Als je onze website gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type
apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de
website te verbeteren, dit doen we om het gebruiksgemak van de site te vergroten
en jouw beter tot dienst te zijn.
De informatie verwerken we:
– Met jouw toestemming
– Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn
overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

1.2 sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers en flexwerkers
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hrdienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving &
selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, advies,
planning, personeels- en salarisadministratie.
De informatie verwerken we:
– Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn
overeengekomen goed uit te kunnen voeren
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of
voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit
doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
– In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze
toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de
toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid draagt).

1.3 zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor
en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2)
om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten
en te onderhouden.
De informatie verwerken we:
– Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn
overeengekomen goed uit te kunnen voeren
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of
voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit
doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
– Op grond van jouw toestemming.

2. wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens
2.1 Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
– Je onze websites bezoekt
– Je gegevens invult of achterlaat op onze website
– Je je inschrijft op onze vestiging
– Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze
dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

2.2 Als wij dit niet direct van u hebben gekregen;
– Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te
veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je
benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier
gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij
relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet
door ons benaderd te worden
– Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie
contactpersonen
– Als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt,
persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze
dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze
overeenkomst
– Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de
leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons
privacystatement.

3. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen
IP Techniek kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën)
ontvangers;
– Bedrijven die deel uitmaken van de IP Flexgroep
– Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens IP
Techniek diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen
toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn
gebonden aan contractuele verplichtingen
– Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder
test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen
doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants,
zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische
ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
– Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk
gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw
loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
– Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben
of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken
of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of
beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
– Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of
op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
– Pensioenfonds, indien van toepassing
– Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van
mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd
belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de
overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom
verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”
Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten
Nederland. IP Techniek heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat
de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw
persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of
buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw
persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese
Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of
waar IP Techniek of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen
heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen
hierover zie contactgegevens hieronder.

4. Je rechten
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
– Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
– Rectificatie van je persoonsgegevens
– Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde
omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting,
hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
– Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevensOverdracht van je gegevens
In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij
jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd
is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

5. Beveiliging
IP Techniek doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen.
Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe,
rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te
voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig
geactualiseerd.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die
namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is IP Techniek met hen
overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging
van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding,
en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet
geschiedt dan ook op eigen risico.

6. welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou als bezoeker van onze
website
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw
persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij verzamelen niet identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum
en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze
website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je
bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type
apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de
website.
IP Techniek maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te
kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site
te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen.
Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Zodra
je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier of het doen van
een sollicitatie. verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen jou
om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

6.1 Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:
– Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je
daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
– Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten
en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
– Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou
interessant kan zijn
– Je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je
daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
– Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze
dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen
zijn.

6.2 hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het
verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en
regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de
gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van sollicitanten, (potentiële)
kandidaten, zzp-ers en flexwerkers
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hrdienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving &
selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, advies,
planning, personeels- en salarisadministratie.

7.1 welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze
dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet
uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter
te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te
voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie
en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die
juist en relevant is.
We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst
op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te
veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat
geval zullen we je benaderen we je om je interesse te toetsen om je bij ons in te
schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.
Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou
op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie
beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

7.2 Gevraagde gegevens bij inschrijving;
– NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt
gevolgd of gedaan
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van
de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze
dienstverlening
Het identiteitsbewijs wordt bij de werving en selectie opgeslagen en gecontroleerd
om na te gaan of je mag werken in Nederland. Als je niet binnen vier weken voor
ons aan de slag gaat dan wordt het identiteitsbewijs verwijderd uit ons systeem.
Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan deel kan nemen.
Gegevens als geslacht vragen we op om met je te communiceren. Leeftijd vragen we
op om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde
verplichtingen hebben. Denk daarbij aan verplichtingen m.b.t. het loon en of we
toestemming nodig hebben van een ouder/voogd.

7.3 Gevraagde gegevens bij in dienst treden- Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
– Overige gegevens die relatie hebben met de personeels- salaris en
verzuimregistratie
– Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het beperken van de
inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, ID-Bewijs, nummer,
geldigheidsduur) en voor sommige buitenlandse medewerkers (verblijfsvergunning,
A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).
IP Techniek legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dit is om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien het door de wet anders is toegelaten.
Bijzondere persoonsgegevens zijn: ras, etnische afkomst, politieke opvattingen,
religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en
biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond,
strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag.

7.4 Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;
– duidelijk en correct met je te communiceren
– Informatie te verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten, op deze
manier kunnen deze beter afgestemd worden om jouw wensen en kwaliteiten. Dit
gebeurt deels door medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld door
middel van vacature alerts.
– Je te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen en promotie
acties die voor jou specifiek interessant kunnen zijn. Je ontvangt deze alleen indien
je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming hebt gegeven.
– Jouw feedback en/of klachten te verwerken en daarop te reageren. Op deze manier
kan onze dienstverlening verbeterd worden.
– Jouw beschikbaarheid en geschiktheid te beoordelen in verband met de
bemiddeling naar een vaste- of tijdelijke baan.
– Inzichtelijk te krijgen waar of bij wie we je mogelijk in kunnen zetten, ondersteunen
of adviseren bij het zoeken naar werk.
– Een werknemers- of personeelsrelatie met je aan te gaan en onderhouden en
vervolgens de hiervoor relevante administratieve taken uit te voeren.
– De nodige acties en administratie uit te voeren indien wij eigenrisicodrager zijn
– Opdrachten bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te
komen
– jouw persoonlijke ontwikkeling te verbeteren door onder andere training, opleiding
en testen
– Voor management doeleinden zoals managementinformatie, interne controles,
bedrijfsveiligheid en het uitvoeren van audits en accountantscontrole
– Voor verschillende kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
– Aanspraak te maken op premiekortingen, subsidies en loonkostenvoordeel
– Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan,
voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van
fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving
7.5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren hangt af van de wettelijke
bewaartermijnen, claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij het uitgangspunt is
dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
Dat betekent:
Als je nog niet voor IP Techniek hebt gewerkt
Jouw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact
indien je niet voor onze organisatie hebt gewerkt. Als je niet meer bemiddelt wilt
worden kan je dat aan ons kenbaar maken via onze mail of telefonisch. Jouw
persoonsgegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde
omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met
claimrisico’s.
Als je wel voor IP Techniek werkt/hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en
fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor IP Techniek. Als je niet meer door ons
bemiddelt wilt worden kan je dit per mail of telefonisch aan ons doorgeven. Je wordt
niet meer benaderd en bemiddeld door IP Techniek. Uw persoonsgegevens worden
in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw
persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor IP Techniek onder strikte
voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

8. zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor
en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
(2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten
en te onderhouden.
Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en
hoe lang we jouw informatie bewaren

8.1 welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
– Contactgegevens en naam
– Functietitel
– Gegevens van het bedrijf dat je vertegenwoordigt
– Gegevens om een zakelijke relatie met je te onderhouden
– Overeenkomsten met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
– Met je te communiceren
– Informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
– Nieuwsbrieven te sturen, commerciële aanbiedingen te doen en uit te nodigen voor
events en promotie acties die voor jou en je bedrijf interessant kunnen zijn
– Om te kunnen factureren
– Om kredietwaardigheid te kunnen bepalen
– Om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de verloningsportal
– Om jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze
dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen
zijn
– Om onze dienstverlening voor jullie te verbeteren.

8.2 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens;
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de
gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige
hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele
claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw
persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.